História

historia

Detský domov bol založený v roku 1952, bolo v ňom umiestnených 60 detí v homogénnych skupinách. V roku 1969 nastala zmena v organizačnom členení samostatných skupín na heterogénne skupiny, aby boli zachované súrodenecké väzby. Veľký zlom nastal v roku 1972, keď detský domov prešiel na rodinný typ výchovy. Vychovávatelia, ktorými boli manželské páry, prevzali materiálnu aj výchovnú starostlivosť o zverené deti. Vychovávatelia bývali spolu so svojimi aj zverenými deťmi (8-10 detí) v bytoch vo veľkom dome. V septembri v roku 1982 bol detský domov rodinného typu zrušený a zriadil sa detský domov internátneho typu. V roku 1990 bola postavená účelová budova nového detského domova. Typ výchovy však naďalej ostal internátny.
Od októbra roku 2002 bol detský domov v Spišskom Štiavniku transformovaný na detský domov rodinného typu s piatimi samostatnými skupinami. Rok 2008 znamenal nový krok dopredu, kedy samostatné skupiny dostali svoj rozpočet a mohli samostatne hospodáriť. Posledná fáza transformácie a deinštitucionalizácie DeD začala v r. 2011, keď DeD bezodplatným prevodom nadobudol do správy majetku štátu rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Koncom roka zakúpil rodinný dom v Spišskej Teplici. Prvé deti sa tam nasťahovali v marci r. 2012. Ďalšie 3 RD boli kúpené v Poprade, Hranovnici a vo Veľkom Slavkove. Ako poslední sa sťahovali do prenajatých priestorov v Poprade prevádzkoví zamestnanci a vedenie DeD.