Súčasnosť

sucasnost

Nová éra detského domova sa začala v auguste v roku 2011. Vzniklo nové organizačné členenie detského domova. Na základe transformácie a deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti v rámci koncepcie zabezpečovania výkonu súdnych rozhodnutí s výhľadom do roku 2020, detský domov získal prevodom majetku štátu 1 rodinný dom v Tatranskej Lomnici. Vízia presťahovania sa detí do rodinného domu, bola, aby sa deti začlenili do širšieho sociálneho prostredia, aby nebývali všetci v jednej veľkej budove a aby sa ich život priblížil životu v rodine. V marci roku 2012 detský domov zakúpil druhý rodinný dom v Spišskej Teplici, kde sa presťahovalo 10 detí a ďalších 5 zamestnancov. V roku 2014 pribudli detskému domovu 3 nové domy. V júli tohto roku sa deti presťahovali do rodinného domu v Poprade Veľkej a do rodinného domu v Hranovnici. Hneď o mesiac, teda v auguste odišli z kmeňovej budovy Detského domova Spišský Štiavnik posledné deti, do rodinného domu vo Veľkom Slavkove. Tak sa dovŕšil proces transformácie detského domova. V marci 2014 ukončila svoju činnosť špecializovaná samostatná skupina pre deti s poruchami správania.

Pre deti aj pre zamestnancov DeD bolo náročné zvládnuť tieto zmeny. Deti začali navštevovať nové školy, čo si vyžadovalo dobre spolupracovať na ich adaptácii. Nevyhnutná bola a aj je spolupráca vychovávateľov a odborných zamestnancov s učiteľmi v školách.

Detský domov má v súčasnosti kapacitu 63 detí. V samostatných skupinách 44 detí a v profesionálnych rodinách 19 detí. Starostlivosť o deti zabezpečuje 15 vychovávateľov – špeciálnych pedagógov, 6 pomocných vychovávateľov -nepedagogických zamestnancov, 4 pomocné vychovávateľky s ekonomickou agendou a 1 ďalší zamestnanec /opatrovateľka/. Odborní zamestnanci detského domova sú: psychológ, špeciálny pedagóg. Súčasťou detského domova je sieť profesionálnych rodičov v Centre podpory profesionálneho rodičovstva.

Manažment detského domova a administratívni pracovníci sa nachádzajú v prenajatej budove v meste Poprad, ul. Pavlovova 4375/11.

Ako každý rok, tak aj v tomto roku počas letných prázdnin sme sa snažili vytvoriť deťom pekný program. Vychovávatelia z rodinných domov si vybrali tábory, kde by deti mohli prežiť zaujímavé chvíle a odniesť si mnoho zážitkov.

Zaujímavou návštevou v našom Detskom domove boli umelci z krajín V4, ktorí pripravili deťom krásny program. Tvorivé dielne, hry, divadielko…